ZWIĄZKI ZAWODOWE WOBEC POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ PAŃSTWA

W sferze polityki społecznej postanowienia dokumen­tów programowych dotyczyły spraw następujących: przygotowy­wanie i przekwalifikowywanie kadr, zatrudnienie, wysokość wydat­ków na świadczenia społeczne oraz ogólna społeczno-ekonomiczna polityka rządu85. Przejawem dążenia związków zawodowych do roz­szerzenia zasięgu swojej działalności jest w ostatnich latach wyraź­nie występująca tendencja do formułowania poglądów na politykę gospodarczą i społeczną niemal w każdym jej aspekcie.W dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów społeczno-ekono­micznych ruch związkowy wywiera wpływ na kierunek polityki rząd a korzystając z trzech głównych kanałów. Pierwszy z nich two­rzą środki dostępne wszystkim stowarzyszeniom.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!