ZWIĄZKI ZAWODOWE A PARTIE POLITYCZNE

Członkowie związków zawodowych tworzą dominującą grupę bazy człorikowskiej Labour Party (wg da­nych z 1980 r. na ogólną liczbę 7206 tys. członków LP liczba człon­ków afiliowanych przy niej związków zawodowych wynosiła 6450 tys.)73, a fundusze przekazywane jej przez związki są finan­sową podstawą działalności partii . Przynależność do partii w imie­niu związkowców indywidualnych zgłaszają poszczególne związki za­wodowe, zatem należy do niej każdy członek związku zawodowego afiliowanego przyń Labour Party, jeśli przystępując do związku nie złożył negatywnego oświadczenia co do swej partyjnej przynależności. Doświadczenie pokazało jednak, że taka przynależność w wielu przy­padkach ma charakter tylko mechaniczny i formalny.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!