ZWIĄZKI ZAWODOWE A „DEMOKRACJA GOSPODARCZA”

Idea „demokracji gospodarczej’’ (economic democracy) w wodzi się z programowego dorobku socjalizmu gildyjnego, skąd została przejęta do trade-unionizmu i doktryny Labour Partym. Trade- unionizm i Labour Party koncentrują się w przedmiocie „demo­kracji gospodarczej” przede wszystkim na kwestii udziału pracow­ników w zarządzaniu przemysłem. Dlatego też, mimo że odwołują się do formuły „demokracji gospodarczej”, bardziej sprecyzowane i ściślejsze w doktrynie trade-unionizmu jest pojęcie „demo­kracji przemysłowej” (industrial democracy).Początek tej formule dało traktowanie przez trade-unionizm sto­sunków między pracodawcami a pracownikami jako odbicia sto­sunków między kołami rządzącymi i opozycją w burżuazyjnym państwie, w którym rolę opozycji przemysłowej przypisano związ­kom zawodowym1. To stanowisko jest konsekwentnym nawiąza­ły mem do tradycyjnego trade-unionistycznego poglądu, polegającego f na wyznaczeniu ścisłego rozgraniczenia między polityką a ekono- I miką i przyjęciu w związku z tym zasady „dualizmu funkcjonal­nego”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!