Z PUNKTU WIDZENIA HISTORII

Historycznie rzecz biorąc, brytyjskie związki zawodowe koncentrowały się na obronie ekonomicznych interesów swoich członków, częstokroć kosztem nie zrzeszonych mas robotniczych. Co więcej, doktryna trade-unionizmu nie wyrażała bynajmniej interesów całego ruchu związkowego, gdyż była ona wytworem arystokracji robotniczej, dominującej w kierow­niczych kręgach tego ruchu. Odizolowanie ruchu związkowego od politycznej sfery życia, utrwalone po klęsce czartyzmu, ułatwiało w tej sferze dostęp i oddziaływanie burżuazji i prowadziło do podpo­rządkowania programu związkowego ideologicznym wpływom libera­lizmu, a interesów związkowców — polityce Partii Liberalnej (Libe­rał Party).

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!