WYRAZ POGLĄDÓW

Tym poglądom dał wyraz teoretyk ruchu labourzystowskiego, C.A.R. Crosland. Rozważając problemy „demokracji przemysłowej” w swej pracy, zawierającej wykładnię labourzystowskiej doktryny na lata sześćdziesiąte, pisał: „Nie ma żadnego podstawowego konfliktu mię­dzy robotnikami w przemyśle a resztą społeczności przemysłowej […]. Cały przemysł ma w tej chwili tylko jeden wspólny cel, którym jest dążenie do wyższej produkcji. Działanie dla osiągnięcia tego celu po­winno zastąpić tradycyjną opozycję” .Tego rodzaju poglądy wychodzące od kół labourzystowskich napo­tykały podatny grunt w kierowniczych instancjach ruchu związko­wego jeszcze w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. W dokumencie z 1968 r. Kongres Związków Zawodowych zachęcał związkowców do poszukiwania płaszczyzn współpracy z dyrekcjami zakładów i za­lecał, aby nie wyolbrzymiać różnic, jakie między nimi istnieją.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!