WYOBCOWANA POZYCJA

Autonomiczna i wyobcowana pozycja frakcji parlamentarnej i ścisłego kierownictwa Labour Party sprzyja rozluźnieniu i osłabieniu więzi z organizacją masową, a tym samym z jej głównym ogniwem — związkami zawodowymi, Praktyka do­wiodła, że często prowadzi to do niedoceniania lub wręcz ignorowa­nia poglądów i dążeń głównych ogniw ruchu labourzystowskiego. Konflikty na tym właśnie tle między gabinetami Labour Party a związkami zawodowymi w latach 1969 i 1978—1979 stanowią do­bitne przykłady nielojalności kierownictwa partii wobec związków. Te rozdźwięki przyczyniły się w dużej mierze do porażek wy­borczych Partii Pracy w wyborach do Izby Gmin w latach 1970 .Wyrazem dążenia do przezwyciężenia tych tendencji było powoła­nie — w odpowiedzi na postulaty zgłaszane na fali radykalizmu związkowego — w 1972 r. Komitetu Porozumiewawczego TUC i La­bour Party (TUC — Labour Party Liaison Committee) złożonego z 21 członków. Zasiada w nim 7 reprezentantów Rady Generalnej TUC, 7 reprezentantów Krajowego Komitetu Wykonawczego Labour Party oraz 7 przedstawicieli Komitetu Parlamentarnego frakcji par­lamentarnej Labour Party (Parliamentary Committee).

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!