WSPÓŁPRACUJĄCE ZWIĄZKI ZAWODOWE

Związki zawodowe współpracujące z burżuazją odgrywały rolę drugoplanową, zwłaszcza że klasowa CGT była do 1919 r. jedyną silną centralą o zasięgu ogólnokrajowym. Wśród najważniejszych postula­tów wysuwała żądanie wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy i po­prawę sytuacji materialnej robotników. W latach 1894—1898 corocz­nie wybuchało średnio 356—376 strajków. W 1899 r. odbyło się 500 strajków, w 1900 r. prawie 1 tys., zaś w latach 1905—1913 średnio 1254 w ciągu roku.W czasie pierwszej wojny światowej ruch robotniczy uległ osła­bieniu. Dojrzewał konflikt między reformistycznym kierownictwem CGT a rewolucyjnie nastawionymi masami. Pod ich wpływem wskutek oddziaływania Rewolucji Październikowej w CGT uformo­wała się mniejszość, która potępiła politykę współpracy klasowej, rozwijała walkę strajkową o charakterze politycznym, solidaryzowała się z proletariatem rosyjskim. Fala bojowych wystąpień klasy ro­botniczej w latach 1919—1920 zmusiła burżuazję do wielu ustępstw, wśród których szczególnie ważne były ustawowe gwarancje możliwo­ści zawierania umów zbiorowych, ogłoszone 25 marca 1919 r., i wpro­wadzenie 8-godzinnego dnia pracy, zgodnie z ustawą z 23 kwietnia tegoż roku.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!