WRAZ Z ROZWOJEM ORGANIZACJI

We wrześniu 189o r. w Limóges odbył się założycielski kongres Powszechnej Konfederacji Pracy (Confederation Generale du Travail, CGT), jednoczącej Krajową Federację Związków Zawodowych, Federację Giełd Pracy oraz związki nie zrzeszone. W przyjętym manife­ście Do wszystkich Francuzów kongres podkreślił konieczność likwi­dacji ustroju kapitalistycznego, ale skoncentrował się na ekonomicz­nych środkach walki.Wraz z rozwojem organizacji robotniczych zmieniały się cele i for­my walki związków zawodowych. Zmiany te były obiektywnie uwa­runkowane rozwojem sprzeczności klasowych i w dużym stopniu charakterem oraz przebiegiem dyskusji w ruchu robotniczym. Wpły­wy socjalizmu utopijnego spowodowały, że we wstępnym okresie kształtowania się organizacji robotniczych ich zadania polegały na tworzeniu różnych form pomocy materialnej oraz rozwijaniu dzia­łalności oświatowej i wychowawczej wśród robotników; nie były one wiązane z celem perspektywicznym: likwidacją stosunków kapitali­

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!