WPROWADZENIE PROJEKTÓW

Wprowadzenie tych projektów do praktyki wymaga:objęcia układami zbiorowymi pracy postanowień w sprawie form udziału pracowników w decyzjach dotyczących bieżącej działal­ności zakładu pracy;wprowadzenia obowiązującego systemu komitetów zakłado­wych, wybieranych spośród pracowników zakładu przez związki zawodowe w zakładach zatrudniających powyżej 100 pracowników;zapewnienia reprezentacji pracowników na szczeblu dyrekcji zakładu w sektorze upaństwowionym;zapewnienia warunków niezbędnych do podejmowania wspól­nych decyzji na szczeblu centralnym .Koncepcja „demokracji przemysłowej” przyjęta w następstwie dy­skusji została podporządkowana w ujęciu ruchu związkowego dwóm zasadniczym celom. Cel pierwszy to dążenie do ograniczenia rosną­cej władzy monopoli.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!