WPŁYW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Przykład „polityki dochodów” dowodzi, że wpływ związków za­wodowych w sferze gospodarczej i społecznej zwiększa się, gdy związki, oddziałując przez swoje kanały wpływów, przejawiają go­towość do podjęcia powszechnej i solidarnej akcji strajkowej. W sprawozdaniu TUC dla Królewskiej Komisji do spraw Związków Zawodowych i Stowarzyszeń Pracodawców z 1966 r. podkreślono z całą stanowczością wagę tego czynnika: „Prawa, jakich żądają ludzie pracy, mogą być teoretycznie uznane czy przyznane, ale mogą być kwestionowane z chwilą wprowadzenia ich do praktyki związ­kowej. To, że zostały one w Wielkiej Brytanii uznane, należy przy­pisywać nie intelektualnym czy moralnym argumentom, lecz wy­siłkom świata pracy” . Doświadczenia z okresu „polityki dochodów” wykazały również, że niedocenianie przez kierownictwo Labour Party interesów ruchu związkowego może doprowadzić do wystą­pienia związków zawodowych przeciwko własnej partii.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!