WIĘKSZA LICZEBNOŚĆ ZWIĄZKÓW

Lata drugiej wojny światowej były okresem zwiększonej dyscy­pliny społecznej i maksymalnego zbiorowego wysiłku obronnego na rzecz walki z hitlerowską agresją. W 1941 r. powstał brytyjsfco- radziecki komitet związkowy, który odegrał istotną rolę w pro­cesie zjednoczenia międzynarodowego ruchu zawodowego. Przedsta­wiciele ruchu związkowego włączali się w tym czasie do działalności rządowej. Strajki z okresu drugiej wojny światowej, w odróżnieniu od antywojennych strajków podczas pierwszej wojny światowej, były skierowane wyłącznie przeciwko kapitałowi finansowemu27.Po wojnie pokaźnie wzrosła liczebność związków zawodowych. Nastąpiło przyspieszenie procesów łączenia się małych związków i powstawania na tym podłożu wielkich organizacji związkowych. W porównaniu z okresem międzywojennym liczba członków związ­ków zawodowych na początku lat siedemdziesiątych zwiększyła się o    5 min osób, podczas gdy liczba samych związków w efekcie połą­czenia zmniejszyła się prawie 2,5-krotnie.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!