WIĘKSZA KOMUNIKATYWNOŚĆ

Dla większej komunikatywności przekazu poprzestaniemy na razie na prezentacji graficznej i komentarzu słownym dotyczącym dwu skrajnie odmiennych sytuacji ekonomicznych, określanych lapidarnie mianem: rynku producenta oraz rynku konsumenta (użytkownika) produktów in­formatycznych. Rysunek 2,1, zatytułowany ogólnie „Schemat ewolucji rynkowych procesów (informacyjnych”, został zbudowany zgodnie z nastę­pującą konwencją konstrukcyjno-werbalną.- Rdzeń obu okręgów, repre­zentujących odpowiednie formy rynku, jest tożsamy pod względem za­wartości treściowej, tj. odpowiada pięciu wymienionym uprzednio kry­teriom rodzajowym, stanowiącym podstawę jakościowo-ilościowego róż­nicowania atrybutów rynkowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!