W WYNIKU BOJKOTOWANIA

Polegało to między innymi na:zawieraniu zbiorowych umów o pracę z adnotacją „bez mocy prawnej”;odmawianiu rejestracji, zaś te związki zawodowe, które się jej poddały, wykluczano z największej centrali związkowej — Kongresu Związków Zawodowych (TUC);organizacji strajków nielegalnych (mimo płacenia w poszcze­gólnych przypadkach wysokich odszkodowań pieniężnych). Dodajmy, ze w okresie obowiązywania ustawy liczba strajków wzrosła, na skutek czego przedsiębiorcy masowo rezygnowali z prawa do od­szkodowania, a nawet — w celu polepszenia stosunków wewnątrz zakładu, a tym samym rozładowania narastających konfliktów sami płacili niektóre niewysokie kary nakładane na związki zawo­dowe za niestosowanie się do przepisów ustawy.W wyniku bojkotowania go Industrial Relations Act został znie­siony i zastąpiony innym aktem prawnym — Trade Union and La­bour Relations Act z 1974 r. (ustawa o związkach zawodowych i sto­sunkach pracy), do którego uchwalenia doprowadził rząd Partii Pra­cy. Nowa ustawa przywracała poprzedni, obowiązujący przed 1971 r., stan prawny z pewnymi wyjątkami.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!