W OKRESIE ISTNIENIA

W okresie „zimnej wojny” nastąpiło zaostrzenie podziałów w ru­chu związkowym. Zmniejszyły się w znacznym stopniu szanse sku­tecznego przeciwstawienia się tendencjom antydemokratycznym i autorytarnym, które wykorzystał generał de Gaulle w celu objęcia władzy w maju 1958 r. i ustanowienia V Republiki. Przeciwko oba­leniu IV Republiki i ustanowieniu nowej konstytucji wystąpiły wów­czas CGT i FEN. CGC natomiast poparła de Gaulle’a, a CGT-FO i CFTC swoim antykomunistycznym nastawieniem faktycznie przy­czyniły się do likwidacji IV Republiki.Jednosciowe procesy w ruchu związkowym wystąpiły wyraźnie juz w latach 1959—1962, gdy ujawnił się antydemokratyczny cha­rakter systemu V Republiki i dała się we znaki gaullistowska „polity­ka ograniczeń praw ludzi pracy i ich zdobyczy socjalnych, oraz, w la­tach sześćdziesiątych, gdy wystąpiły zaniedbania w tym zakresie. Jedności działania związków zawodowych sprzyjały także zmiany w układzie sił politycznych i umacnianie się jedności lewicy, postę­pujące od listopadowych wyborów parlamentarnych w 1962 r.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!