UŁATWIAJĄCY CZYNNIK

Jeżeli chodzi o tę sprawę, to wiele liczących się związków zawodo­wych przyjmowało liberalizm typu laissez-faire (nieinterwencji — A. Z.) w najbardziej skrajnej formie” .Czynnikiem ułatwiającym ideowe oddziaływanie burżuazji na związki zawodowe było przyjęcie przez trade-unionizm. zasady apoli­tycznego ekonomizmu. Jej istota polegała na programowej rezygna­cji związków zawodowych z działalności politycznej. To wyznaczało ekonomiczną formę świadomości klasowej, której wyrazem było ograniczenie postulatów do spraw bytu i pracy robotników w ramach panującego ustroju kapitalistycznego. Wszelkie problemy polityczne, ekonomiczne i społeczne oraz słuszność i zasadność podejmowa­nych działań trade-unionizm rozpatruje przede wszystkim z punktu widzenia doraźnych interesów socjalno-bytowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!