UJEDNOLICENIE PROGRAMOWE

Po pełnych starć latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia pojawiły się na początku XX w. pierwsze oznaki kompromisu. Jego następstwem w czasie poprzedzającym pierwszą wojnę światową było daleko idące ujednolicenie programowe, polityczne i organiza­cyjne obydwu nurtów ruchu związkowego. Ostateczne zjednoczenie starych związków z „nowym unionizmem” doprowadziło do ukształ­towania nowego profilu ruchu związkowego. Ruch ten wzorem sta­rych związków akceptował istniejącą strukturę społeczną i miejsce związków w ramach tej struktury. Ale przejęte wraz tz „nowym unionizmem” dążenie do rozszerzenia zasięgu oddziaływania na całą klasę robotniczą oraz akceptacja metod organizowania akcji bojo­wych i walki o niezależność polityczną przyczyniły się z jednej strony do niepomiernego wzmożenia aspiracji związków zawodo­wych, z drugiej zaś przyspieszyły ich konsolidacją. Temu procesowi obiektywnie sprzyjały represyjne poczynania pracodawców .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!