RYNEK PRODUKTÓW INFORMATYCZNYCH

Informatyka dla współczesnej gospodarki jest niewątpliwie jednym z podstawowych instrumentów usprawniania szeroko rozumianych proce­sów ekonomicznych. Procesy te, mając różną naturę i rozmaity zasięg od­działywania* składają się w praktyce z jednostkowych (indywidualnych) przedsięwzięć ekonomicznych. Komputeryzacja tych przedsięwzięć, naj­ogólniej rzecz biorąc, polega na zastosowaniu wybranych metod, narzędzi środków informatyki do rozwiązywania specyficznych dla .danej dzie­dziny, gospodarki problemów produkcyjnych,, organizacyjnych, inwesty­cyjnych, transportowych, materiałowych,, finansowych itp.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!