RÓŻNORODNY CHARAKTER STRAJKU

Wy­nika to także z różnorodnego charakteru strajków – od ekonomicz­nego przez solidarnościowy do quasi-politycznego włącznie- swoboda zawierania zbiorowych umów o pracę, które wciąż je­szcze me mają mocy prawnej (nie są zaskarżalne), przez co stanowią tylko cywilnoprawny dokument rejestrujący aktualny stan warun­ków pracy i płacy, poddawany systematycznej weryfikacji w zależ­ności od zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych w tym kraju. W odróżnieniu od innych państw kapitalistycznych współpraca związków zawodowych z państwem nie miała charakteru instytucjo­nalnego, tworzona była bowiem ad hoc w formie fakultatywnej i rozwijała się jedynie sporadycznie . Wszelkie zaś dążenia pańs:wa zmierzające do poprawienia współpracy na linii praca—kapitał, np. \przez próby wprowadzenia ograniczonej partycypacji załóg (nie związków) w stosunkach produkcji, przynosiły nikłe rezultaty Do­tyczy to także rożnych form polubownego rozwiązywania sporów zbiorowych, ponieważ związki zawodowe nie wyrażały zgody na ograniczenie swej niezależności wobec państwa i pracodawców.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!