ROZŁAM WŚRÓD KLASY ROBOTNICZEJ

W ten sposób rozłam wśród francuskiej klasy robotniczej na nurt rewolucyjny i reformistyczny przybrał formy podziałów politycz­nych i związkowych. W latach 1922—1934 liczebność CGT ustabili­zowała się w granicach około 500 tys. członków, wykazując nieznacz­ne wahania od 490 tys. do 580 tys. Liczebność CGTU uległa nato­miast zmniejszeniu z 360 tys. członków w 1922 r. do 260 tys. na początku 1934 r. listopada 1919 r. została utworzona ogólnokrajowa federacja chrześcijańskich związków zawodowych — Francuska Konfederacja Pracowników Chrześcijańskich (Confśdćration Franęaise des Tra- vailleurs Chrćtiens, CFTC), która na swoim pierwszym kongresie w maju 1920 r. liczyła około 140 tys. członków .Ruch związkowy mimo wewnętrznych podziałów umacniał się i wzmagała się walka klasowa. Równolegle koordynowali swoje prze­ciwdziałania właściciele przedsiębiorstw, powołując w 1919 r. Po­wszechną Radę Patronatu Francuskiego (Conseil General du Patronat Franęais, CGPF).

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!