REPREZENTOWANY POGLĄD

Repre­zentowała ona pogląd, że w warunkach osłabienia ruchu związkowe­go w Wielkiej Brytanii — nie tylko wskutek ofensywy konserwaty­stów, lecz także pod wpływem czynników obiektywnych, do których między innymi należały problemy związane z restrukturalizacją go­spodarki należy szukać innych niż konfrontacyjne drogi przeciw­stawienia się ograniczeniom związkowych uprawnień. Stanowisko wręcz odwrotne zajmowała lewica związkowa z A. Scargillem na czele, w dalszym ciągu żądająca bojkotowania rządu i sprzeciwiania się wszelkim rządowym inicjatywom gospodarczym i związkowym. Trwający jeszcze wtedy strajk górników stanowił katalizator związ­kowych postaw.Złamanie strajku przez rząd w 1984 r. osłabiło pozycję lewicy związkowej. Były tego również inne niż tylko strategiczne powody.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!