PRZEMIANY W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Mimo iż przemiany w brytyjskich związkach zawodowych przesą­dziły o umocnieniu się nowej, trwałej, postępowej i radykalniejszej niż dotychczasowa orientacji trade-unionizmu, nie oznacza to, że re- formistyczne przesłanki tkwiące w tym ruchu i jego doktrynie zo­stały przezwyciężone ostatecznie i bez reszty. Balast starych trade-unionistycznych tradycji i wyobrażeń pozostaje nadal znaczny. Sil­nie zakorzenione w świadomości i przekonaniach wielu działaczy i szeregowych członków związków zawodowych tradycje ekonomi- styczne i partykularne, a także ciągle obronny charakter walki wielu ogniw ruchu związkowego świadczą o tym, że nurt oportunistyczny trade-unionizmu jest w dalszym ciągu żywy. Mimo istotnych prze­obrażeń politycznych i zepchnięcia reformistycznej prawicy na pozy­cje defensywne ugodowi przywódcy zajmują jeszcze w większości związków bardzo silne pozycje.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!