PRZEDSIĘBIORSTWA I RADA

Przedstawiciele przedsiębiorców i Rada Generalna TUC podpisali wspólną Deklaracją Celów, w której oby­dwie strony zobowiązały się do działania na rzecz gospodarczego rozwoju i stabilizacji cen. Płace miały być uzależnione od zwięk­szenia wydajności pracy, ale zmniejszenie dysproporcji społecznych zamierzano osiągnąć nie przez zmianę dotychczasowego systemu podatkowego, lecz za pomocą środków uzyskiwanych ze zwiększenia produkcji. Ustalone wytyczne w zakresie płac z roczną stopą wzro­stu 3 do 3,5 proc. można było naruszyć jedynie w przypadku pod­niesienia poziomu wydajności pracy bądź wówczas, gdy zarobki spadały poniżej minimum egzystencji. Tak więc związki zawodowe wyraziły gotowość powstrzymania się od żądań w sprawie pod­wyższenia płac, a pracodawcy przyrzekli stabilizację oen. Gdy jed­nak płace i ceny nadal rosły, w 1966 r. dokonano ustawowego zamrożenia jednych i drugich. „Polityka dochodów” w fazie usta­wowego zamrożenia podwyżek płac spowodowała, że poziom płac podniósł się tylko o 2 proc. w porównaniu z 4,1- i 5-procentowym wzrostem w latach 1957—1958 i 1961—1962 .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!