PROPOZYCJE SZCZEGÓŁOWE

Propozycje szczegółowe zawarte w programie „demokracji prze­mysłowej” dotyczą w praktyce jedynie najniższego szczebla przed­siębiorstwa czy instytucji. W 1973 r. TUC po raz pierwszy przedsta­wił dokument postulujący współdecydowanie w formie udziału przedstawicieli pracowników w radach dyrektorów.W sferze działań praktycznych TUC postuluje uchwalenie usta­wy wprowadzającej współdecydowanie etapami i podkreśla, że po­czątkowo obejmie ono 600—700 przedsiębiorstw zatrudniających po­nad 200 pracowników. Program TUC przewiduje dwustopniowość rad dyrektorów. Pierwszy stopień — Rada Zarządzająca (The Mena- gement Board), czyli wykonawcze kierownictwo instytucji, zajmujące się bieżącym zarządzaniem; stopień drugi — Rada Nadzorcza (The Superiory Board), najwyższy szczebel władzy w przedsiębiorstwie, określający główne linie działania, wyznaczający skład Rady Zarzą­dzającej i kierujący nią oraz zebraniami akcjonariuszy.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!