PROGRAM NURTU RADYKALNEGO

Program nurtu radykalnego zawierał postulaty w sprawie wpro­wadzenia kontroli robotniczej. Przedstawiciele tego nurtu podkreślali, że obecnie wysiłki należy skupić na żądaniu „rzeczywistej kontroli robotniczej, a nie, jak dotychczas, zadowalać się pewnymi jej ele­mentami, jak głosowanie, przedstawicielstwo w radzie kierowniczej, czy też recepcja niektórych składników zachodnioniemieckiego syste­mu współdecydowania”118. Podkreślając ogólny charakter swoich propozycji, radykałowie akcentowali potrzebę kontynuowania dysku­sji nad ostatecznym kształtem „demokracji przemysłowej”, ze szcze­gólnym uwzględnieniem formuły kontroli robotniczej. Siła robotników, dowodzili, może być użyta w sposób destruktywny dla gospo­darki, ale sprawując kontrolę nad przemysłem, spełni rolę siły kon­struktywnej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!