PO KAPITULACJI FRANCJI

Po kapitulacji Francji przed hitlerowską III Rzeszą CGT potępiła politykę kolaborującego z najeźdźcą rządu Vichy. Na mocy dekretu z 9 listopada 1940 r. związki zawodowe zostały zdelegalizowane i za­stąpione systemem organizacji korporacyjnych; cofnięto ustawodaw­stwo socjalne rządów Frontu Ludowego. Jesienią 1940 r. działacze związkowi CGT, CFTC i dawnej CGTU nawiązali wzajemne kontak­ty w celu współdziałania przeciwko okupantowi i rządowi Yichy, a komuniści pod kierownictwem B. Frachona zaczęli tworzyć komi­tety ludowe w zakładach pracy. Po zawarciu porozumienia w Per- reux w kwietniu 1943 r. zostały przywrócone prawa komunistów w odbudowanej CGT. Wraz z chrześcijańską Konfederacją, CFTC, weszła ona do Krajowej Rady Ruchu Oporu (Conseil National de la Resistance, CNR), powołanej 15 maja 1943 r., skupiającej francuskie antyfaszystowskie organizacje zbrojne, ruchy społeczne i partie po­lityczne, wśród nich także partie: komunistyczną i socjalistyczną.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!