PARLAMENT ANGIELSKI

W 1913 r. parlament angielski uchwalił jeszcze jedną ustawę związkową, Trade Union Act, będącą reakcją na kolejne orzeczenia sądowe, przy pomocy których pracodawcy starali się ograniczyć sferę związkowej działalności jedynie do stosunków pracy. W rzeczywi­stości chodziło o ograniczenie poparcia związków zawodowych dla Partii Pracy, która reprezentowała ich interesy w życiu politycznym Wielkiej Brytanii. Nowa ustawa związkowa była korzystniejsza od dotychczasowych orzeczeń sądowych zakazujących związkom finan­sowego poparcia dla Partii Pracy. Zezwalała ona bowiem na wszy­stkie działania, o ile nie były karalne, które z jednej strony były za­pisane w związkowych statutach, z drugiej zaś nie zmieniały charak­teru związków zawodowych jako koalicji pracobiorców powołanej do obrony ich ekonomicznych interesów .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!