NOWA CENTRALA ZWIĄZKOWA

15 października 1944 r. powstała nowa centrala związkowa, o nie­wielkich wówczas wpływach, grupująca pracowników administracyj­no-technicznych — Powszechna Konfederacja Kadr (Confedćration Gćnerale des Cadres, CGC). Przyjęła ona kierunek reformistyczny i wrogo odnosiła się do walki strajkowej.Odbudowana w czasie wojny CFTC, mimo deklaracji o swojej nie­zależności od partii politycznych, była dość blisko związana z partią chadecką — Ruchem Republikańsko-Ludowym (Mouvement Republi- caine Populaire, MRP). Począwszy od XXXIII Kongresu w 1947 r., CFTC przestała odwoływać się do encyklik papieskich jako źródła inspiracji doktrynalnej, stwierdzając jedynie, że kieruje się „zasada­mi moralności chrześcijańskiej”. Jednakże wysuwane w latach 1944— —1945 przez CGT propozycje zjednoczenia całego ruchu związkowe­go zostały przez, CFTC — liczącą na początku 1945 r. 300 tys. człon­ków — odrzucone, głównie z powodu zasadniczych różnic doktrynal­nych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!