NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO BOJKOTU

Do bojkotu nie zastosowali się elektronicy z EETPU. Rada Generalna TUC odrzu­ciła wniosek o zobowiązanie EETPU do solidarności z drukarzami, w następstwie czego został on przedłożony kongresowi, który po kon­trowersyjnej dyskusji poparł tych ostatnich. Przyspieszyło to niewąt­pliwie proces świadomościowych przemian w ramach TUC, który znalazł swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w stanowisku kon­gresu wobec ważniejszych problemów związkowych w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej Wielkiej Brytanii. Na­leżały zaś do nich:wyraźnie zarysowana tendencja do uznawania stanowiska rzą­du w kwestiach wewnątrzzwiązkowej demokracji, przede wszystkim zaś wobec obowiązkowego głosowania załóg na temat ogłoszenia strajku;przyjęcie po raz pierwszy w historii TUC rezolucji zobowią­zującej jego kierownictwo do wystąpienia wobec rządu z żądaniem wprowadzenia tzw. wynagrodzenia minimalnego w celu zabezpiecze­nia pracowników;przyjęcie przez TUC dokumentu o potrzebie wypracowania no­wej strategii uspołecznienia wielkich środków produkcji nie tylko w związku z ich reprywatyzacją przed rząd M. Thatcher, lecz także z powodu „przeżycia” się poprzedniej koncepcji autorstwa Partii Pracy.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!