NEUTRALIZOWANIE PRZEJAWÓW

Neutralizowaniu różnorodnych przejawów świadomości klaso­wej sprzyjała niewątpliwie pomyślna sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytami w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny świato­wej. Monopolistyczna pozycja w wielu dziedzinach gospodarki świa­towej i imperialna polityka umożliwiały Wielkiej Brytanii czer­panie ogromnych zysków ekonomicznych. To właśnie monopolistycz­ne zyski tworzyły fundusz niezbędny dla realizacji rządowej polityki socjalnej wobec mas pracujących. W pomyślnej sytuacji gospodar­czej traduniomstyczna metoda „życia z dnia na dzień” przynosiła rezultaty oczekiwane przez ruch związkowy i niechętnie usposabiała go do zmiany panującej struktury społecznej. Za prawidłowość mo­żna uznać fakt, że w okresach panowania pomyślnej sytuacji gospo­darczej ruch związkowy, jako integralne ogniwo Labour Party był tym czynnikiem, który naciskał na partię, aby zrezygnowała z walki o  realizację swego programu, radykalniejszego niż związkowy, bądź tez usuwał się z życia politycznego, by zająć się sprawami czysto za­wodowymi, partykularnymi.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!