NEGOWANIE CELOWOŚCI WALKI

Anarchosyndykaliści negowali celowość bez­pośredniej walki politycznej proletariatu, a w konsekwencji — prze­ciwstawiali związki zawodowe partiom politycznym. Za jedyną wła­ściwą formę organizacji klasy robotniczej uznawali związki zawodowe, całkowicie niezależne od organizacji politycznej, a za jedyną skuteczną formę walki klasowej — ruch strajkowy, który przez strajk generalny miał doprowadzić do upadku ustroju kapitalistycz­nego. Kierowaniem rewolucyjną akcją strajkową oraz organizacją produkcji i podziału dóbr po zwycięstwie rewolucji miały się zająć wyłącznie syndykaty . Podstawą bieżącej działalności związkowej była taktyka „akcji bezpośredniej”, sprowadzają’ca się do walki za pomocą takich środków, jak strajk, bojkot, demontaż maszyn itp.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!