NAUCZANIE INFORMATYKI

Zauważmy jednak, że zanim pojawiło się w użyciu pojęcie edukacji informatycznej, były powszechnie stosowane inne określenia, charakte­rystyczne dla kolejnych’;okresów rozwoju informatyki w naszym spo­łeczeństwie. Na bezpośredni użytek naszych rozważań proponujemy następujące uporządkowanie terminologiczne: szkolenie informatyczne— kształcenie informatyczne—edukacja informatyczna.Na wstępie odwołujemy się do intuicyjnego rozumienia podanych określeń, jako że pełniejsza ich interpretacja w ujęciu trzech podstawo­wych charakterystyk,’tj. celu/środków i specyfiki, zostanie przedsta­wiona w dalszej części tego podrozdziału.Nauczanie informatyki ‘ w – trybie szkolenia, jako nadrzędny cel po­dejmowanych” przedsięwzięć kbmputeryzacyjńych’ z dziedziny obliczeń inumerycznych, ‚przetwarzania danych oraz sterowania procesami techno­logicznymi,  maprzecie  wszystkim* na celu * ‚zaspokojenie -t doraźnego zapotrzebowania rozwijającej się gospodarki na kadry kwalifikowane.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!