NA CZELE PRZESŁANEK

Na czele przesłanek politycznych zostały wymienione strajki, oceniane jako wyraz żądań o  zwiększenie wpływu na bieżące kwestie polityki społeczno-ekono­micznej w przemyśle. W grupie przesłanek społecznych podkreśla się wzrost świadomości przeciętnego pracownika, prowadzący do wię­kszego zainteresowania i zdolności formułowania ocen w kwestiach stosunków w przemyśle .Stopniowy rozwój form i treści „demokracji przemysłowej” według reformistycznego wariantu powinien się dokonywać na. bazie ruchu związkowego, który byłby podstawowym kanałem przepływu oraz precyzowania i formułowania postulatów pracowniczych. Można to osiągnąć przez dokonanie kompleksowych reform, określonych ja­ko „nowy ład w przemyśle”. Ich kierunek wskazują następujące po­stulaty: ustawowe prawo pracownika do członkostwa w związku za­wodowym; prawne gwarancje dla związków zawodowych w sprawie respektowania ich działalności przez pracodawców; zapewnienie przedstawicielom związków zawodowych prawa dostępu do miejsc pracy swoich członków i kontaktowania się z nimi w zakładach pra­cy.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!