MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY

W labourzystowskiej koncepcji „demokracji przemysłowej” silny nacisk kładziono w tym (czasie na udział pracowników w zarzą­dzaniu (przez porozumienie), przy czym podstawową formą uzyski­wania aprobaty pracowników co do decyzji podejmowanych, przez pracodawcę były konsultacje. To stanowisko znalazło odbicie w ofi­cjalnym dokumencie Labour Party, ogłoszonym w 1964 r., w którym czytamy: „Musimy również rozszerzyć system wspólnych konsul­tacji w przemyśle, rozwinąć nowe metody przewidywania potrzeb w zakresie siły roboczej”111. Partia Pracy, wychodząc z zało­żenia, że stosunki w przemyśle dzielą się na dwie podstawowe strony: kierownictwo i związki zawodowe, nie wyklucza między nimi możliwości współdziałania i konsultacji, podejmowanych pod hasłem wydajniejszej produkcji. Możliwość takiej współpracy uza­sadnia za pomocą solidarystycznej tezy o nieistnieniu żadnego pod­stawowego konfliktu między pracownikami a pracodawcami. Tym poglądom dał wyraz teoretyk ruchu labourzystowskiego, C.A.R.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!