KONFERENCJE DELEGATÓW

Konferencje delegatów zbierają się co roku na kilkudniowe obra­dy poświęcone ocenie sytuacji w związku i wytyczeniu linii działa­nia. Zadaniem komitetów wykonawczych jest zapewnienie zgodności działania instancji związkowych z wytyczonym przez konferencję programem. Na czele organów wykonawczych związku stoi sekre­tarz generalny. Do jego zadań należy realizacja zaleceń konferencji delegatów i komitetów wykonawczych.Związki zawodowe zrzeszone w TUC (zob. zestawienie, s. 71) za­chowują dużą niezależność działania. Jednak w przypadku postępo­wania sprzecznego z zaleceniami Kongresu zjazd TUC może powziąć decyzję o usunięciu danego związku z federacji.W kilku gałęziach przemysłu w wyniku procesów integracyjnych powstały federacje związków zawodowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!