JEDNO Z ZAŁOŻEŃ

Jednym z założeń organizacyjnych związków „nowego modelu” była selektywność w rekrutacji nowych członków i dążenie do utrzymania, kosztem wygórowanych opłat członkowskich, wysokiego stanu funduszy organizacyjnych. Rewindykacje ubezpieczeniowe zo­stały uznane za podstawową sferę działalności związkowej, jako przyczyniające ,się do materialnego zagwarantowania społecznej po­zycji zawodu.Składnikiem programowym charakterystycznym dla ruchu new model była przyjęta teza o regulowaniu rynku pracy, oparta na idei ograniczenia tego rynku. Ta idea zrodziła się pa gruncie libe­ralnej teorii ekonomicznej, według której wysokość płac jest wyni­kiem gry podaży i popytu, fundusz płac zaś jako całość jest wiel­kością w każdych warunkach stałą.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!