JAKOŚĆ ŻYCIA

W 1973 r. Mini­sterstwo Pracy przygotowało referat O jakości życia świata pracy. Powołana po jego opublikowaniu komisja, do której weszli przed­stawiciele organów rządowych, związków zawodowych i pracodaw­ców — Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego (Confederation of British Industry), opracowała zalecenia mające na celu zwiększenie atrakcyjności pracy’ .Program „jakości życia” pozostawiał poza sferą wszelkich rozwa­żań podstawowe problemy ustrojowe kapitalizmu, zwłaszcza sprawę prywatnej własności środków produkcji; nie kwestionował też w spo­sób zasadniczy gospodarczej i politycznej władzy burżuazji ani nie proponował istotnych zmian w funkcjonowaniu kapitalistycznego państwa. Toteż nie mógł on spełnić oczekiwań zradykalizowanych mas związkowych. W warunkach pogłębiającego się kryzysu systemu kapitalistycznego i narastającego radykalizmu związków zawodo­wych okazał się zbyt skromny w stosunku do żądań ruchu związ­kowego i szerokich mas społecznych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!