INSTANCJA KOORDYNUJĄCA

Jako centralna instancja koordynująca i najwyższe przedstawicielstwo związków za­wodowych, TUC jest uznany przez rząd za główny kanał konsultacji między rządem, ministerstwami a przedstawicielstwami związkowców w sprawach dotyczących ogólnie pojętych interesów pracowni­czych . Trades Union Congress zbiera się co roku na zjazdach, które obradują nad generalnymi wytycznymi działania i wyłaniają Radę Generalną TUC.Do Rady Generalnej wchodzi 38 członków wybieranych przez wszystkich delegatów na zjazd w wyniku głosowania. W Radzie za­siadają reprezentanci 18 grup zawodowych oraz sekcji kobiecej. Do głównych kompetencji Rady należą: ocena i analiza wydarzeń zacho­dzących w życiu gospodarczym i społecznym kraju, udzielanie pomo­cy organizacjom związkowym w ich działalności szkoleniowej, do­radztwo na rzecz związków zawodowych oraz reprezentowanie ich interesów wobec pracodawców. Rada Generalna pełni rolę mediato­ra w sporach między związkami oraz na wniosek danego związku reprezentuje jego interesy w negocjacjach z pracodawcami.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!