INGERENCJA PAŃSTWA

Ingerencja państwa w związkową niezależność i autonomię na pod­stawie ustawy o stosunkach przemysłowych polegała na: wprowa­dzeniu obowiązku rejestrowania się związków zawodowych, z czego wynikały także określone następstwa prawne, ograniczenie zasady „zakładu zamkniętego” (closed shop), podyktowane ochroną nie zrze­szonych, i wprowadzenie obowiązującej prawnie mocy zbiorowych umów o pracę.Od rejestracji związku zawodowego w odpowiednim urzędzie pań­stwowym ustawa uzależnia uznanie zawodowej organizacji pracow­ników najemnych za związek zawodowy i przyznanie jej ochrony, przywilejów oraz uprawnień w stosunkach pracy. Pozytywne aspek­ty rejestracji to cywilnoprawna ochrona związku zawodowego w cza­sie strajku, który z powodu jego organizacji nie mógł być pociąg­nięty do odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu, oraz przywilej podatkowy, pozwalający na liczne ulgi finansowe.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!