GŁÓWNE TENDENCJE W ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI CENTRAL ZWIĄZKOWYCH PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

Po wyzwoleniu ruch związkowy odgrywał ważną rolę w życiu kra­ju. Równolegle z umocnionymi lewicowymi partiami politycznymi — w warunkach współpracy rządowej komunistów i socjalistów, trwa­jącej do 1947 r. — CGT, licząca w sierpniu 1945 r. 5429 tys. człon­ków, włączyła się do działań na rzecz wprowadzenia demokratycz­nych przemian i odbudowy gospodarki francuskiej ze zniszczeń wo­jennych. Program przemian wytyczał m. in. takie zadania, jak: na­cjonalizacja wielkich banków i towarzystw ubezpieczeniowych oraz części przemysłu, uchwalenie demokratycznej Konstytucji IV Repu­bliki, wyłączenie z aparatu państwa ludzi związanych z kola­boracyjnymi władzami Vichy. W CGT umocniły się w tym czasie i zyskały przewagę wpływy komunistów. W kwietniu. 1946 r. XXVI Kongres CGT opowiedział się za udziałem Konfederacji w walce po­litycznej i umacnianiem demokratycznych przeobrażeń —- z perspek­tywą walki o socjalizm. CGT odegrała również aktywną rolę w utwo­rzeniu Światowej Federacji Związków Zawodowych (ŚFZZ), której sekretarzem generalnym został jeden z jej czołowych działaczy, L. Saillant.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!