FORMALNE ZJEDNOCZENIE

2 marca 1936 r. w Tuluzie nastąpiło formalne zjednoczenie obu cen­tral w ramach tradycyjnych struktur CGT. Kongres zjednoczeniowy uchwalił statut, w którym została podkreślona niezależność CGT od partii politycznych oraz zakaz łączenia funkcji związkowych i partyj­nych. Konferencja stanęła na gruncie klasowej walki o socjalizm, reformy strukuralne — zwłaszcza nacjonalizację wielkiej własności i planowania gospodarczego — oraz o poparcie dla programu Frontu Ludowego.W maju 1936 r. CGT poparła spontaniczną akcję strajkową z udzia­łem około 2 min robotników i pierwsze we Francji na taką skalę stra;ki okupacyjne. 7 czerwca w hotelu „Matignon” w Paryżu zosta­ło podpisane porozumienie między CGT, rządem i Patronatem, które zapewniało pracownikom: skrócenie tygodnia pracy do 40 godzin, podwyżkę płac od 7 do 15 proc., usunięcie ograniczeń przy zawiera­niu umów zbiorowych, płatne urlopy, prawo wyboru delegatów za­łogi w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 pracowni­ków .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!