FALE WALK EKONOMICZNYCH

Program gildystów, postulujący prze­jęcie poszczególnych gałęzi przemysłu przez związki zawodowe i ustanowienie parlamentu związkowego, zyskał w latach 1915—1925 poparcie wielu organizacji związkowych .Wielkie fale walk ekonomicznych, zwłaszcza w latach 1888—1891, 1910—1914 i 1917—1920, stanowiły dobitne świadectwo dojrzewania świadomości klasowej robotników i wzrostu ich bojowości. W la­tach 1910—1914 wbrew przeciwdziałaniom związków zawodowych doszło do wielkich strajków górników, dokerów i kolejarzy. Ustawa zaopatrzeniu wojennym z 1915 r. (Munition Act, 1915) zawiesiła wszelką działalność związków zawodowych na czas wojny. W każdym zakładzie wybierano wtedy „delegatów fabrycznych”, jako przed­stawicieli załogi, których zadanie polegało na pertraktowaniu z pra­codawcą w imieniu pracowników. A zatem w toku wojny miejsce organizacji związkowych stopniowo zajmował rozwijający się ruch „delegatów fabrycznych”, tzw. shop-stewardów  (shop-stewards).

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!