DALSZE NASILENIE WALKI

Dalszemu nasileniu walki klasowej i radykalizmu związków zawo­dowych, a w konsekwencji utrwaleniu zwartości i wzrostu solidar­ności ruchu związkowego sprzyjał rozwoj wydarzeń w okresie rzą­dów E. Heatha. Występowało coraz więcej oznak upolityczniania ruchu związkowego i jego zwrotu ku lewicy . Wyrazem tego procesu były m. in.: bojkot antyzwiązkowego ustawodawstwa konserwaty­stów (prowadzony zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Gene­ralnej TUC z lat 1971 i 1972); stanowcza postawa większości związ­ków zawoAowych w obronie ekonomicznych interesów swych mas członkowskich; wprowadzenie nowych metod walki, jak „strajki sie­dzące” (,go-slow”), „praca według regulaminu” („work to rule”); udział w strajkach wielonarodowych, których przykłady w latach 1972—1973 wymienia np. B. Piczugin.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!