CZYNNIK INTEGRUJĄCY MASY

Czynnikiem integrującym masy członkowskie w nowych organi­zacjach zawodowych stały się kwalifikacje zawodowe. Związki za­wodowe „nowego modelu” były zatem instytucjonalizacją interesów zawodowych, a nie klasowych. Przez preferowanie interesów zawo­dowych związki „nowego modelu” nie łączyły, lecz oddzielały warstwę nowych fachowców od pozostałej rzeszy robotników. Dość szybko zespoliły się one z istniejącymi wcześniej klubami zawodo­wymi rzemieślników, które przekazały formującym się na bazie fachu organizacjom „nowego modelu” tradycje struktury cechowej, dostarczyły im wzorców organizacyjnych i koncepcji programo­wych7. Z chwilą organizacyjnego okrzepnięcia tej nowej formy organizacji w brytyjskim ruchu zawodowym zarysował się podział na związki „nowego modelu”, oparte na interesach zawodowych, oraz związki „ogólne1‚ albo „generalne (gsneTal unions), twoizące się w mniej rozwarstwionych zawodowo gałęziach przemysłu i kie­rujące się w większym stopniu zasadami klasowymi.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!