Kategoria: Związki zawodowe na świecie

ZWIĄZKI ZAWODOWE W WIELKIEJ BRYTANII

Związki fa­bryczne natomiast tworzyli robotnicy przemysłowi i w porównaniu z klubami zawodowymi stanowiły one organizacje mniej zwarte, lecz za to o wiele bardziej bojowe. Ich radykalizm wynikał z nie­słychanie trudnych warunków życia i pracy robotników

POGORSZENIE SYTUACJI

W ostatnim dziesięcioleciu XVIII w., wskutek powszechnego pogorszenia się sytuacji klasy robotniczej w latach 1790—1815 w następstwie wojny Wielkiej Brytanii z Francją, działania związków zawodowych wydatnie się nasiliły. Rzadkie do tej pory wśród związkowców z

NAJISTOTNIEJSZE ŻĄDANIA

Ten okres wzbogacił masy związkowe o nowe doświadczenia i nie zahamował rozwoju ruchu robotniczego. Po uchyleniu ustaw antykoalicyjnych w 1825 r. związki zawodowe były silniejsze niż w roku 1800 .Doświadczeniom nabytym przez związki w latach

WYSUNIĘCIE PRZED KRĘGI

Wysuwane od początku XIX w. przez kręgi radykalnej burżuazji i robotników żądania dotyczące powszechnej demokratyzacji ustroju pozostawały nie spełnione. Mimo przeprowadzenia reformy wybor­czej w 1832 r. sytuacja mieszkaniowa oraz warunki pracy i płac robotników były

UPADEK CZARTYZMU

Ruch czartystów nie osiągnął swych celów. Stłumiony represjami policyjnymi i ustawodawstwem wyjątkowym, załamał się po 1848 r. Robotnicy, zniechęceni niepowodzeniami walki politycznej, przesu­nęli swoje zainteresowania na walkę o doraźne interesy bytowe i potrzeby ekonomiczne. Nastąpiły

ZWIĄZKI NEW MODEL

Związki new model były też, w odróżnieniu od klubów zawodowych i związków fabrycznych, organizacjami o ogólnokrajo­wym zasięgu, zawodowo wysoce ekskluzywnymi, silnymi finanso­wo, bardzo scentralizowanymi, o stałej kadrze działaczy i zupełnie nowych perspektywach politycznych i socjalnych.

CZYNNIK INTEGRUJĄCY MASY

Czynnikiem integrującym masy członkowskie w nowych organi­zacjach zawodowych stały się kwalifikacje zawodowe. Związki za­wodowe „nowego modelu” były zatem instytucjonalizacją interesów zawodowych, a nie klasowych. Przez preferowanie interesów zawo­dowych związki „nowego modelu” nie łączyły, lecz oddzielały

JEDNO Z ZAŁOŻEŃ

Jednym z założeń organizacyjnych związków „nowego modelu” była selektywność w rekrutacji nowych członków i dążenie do utrzymania, kosztem wygórowanych opłat członkowskich, wysokiego stanu funduszy organizacyjnych. Rewindykacje ubezpieczeniowe zo­stały uznane za podstawową sferę działalności związkowej, jako

ZWIĄZKI ZAWODOWE NOWEGO MODELU

Związki zawodowe „nowego modelu” utrzymywały, że poprawa stawek płac może być osiągnięta tylko w wyniku konkurencji w łonie klasy robotniczej. Zajmując takie stanowisko, związki nowego typu dążyły do ograniczenia do­pływu siły roboczej, nie zaś do

ELEMENTY SKŁADOWE

Przedstawione wyżej elementy składowe programu przesądziły o  negatywnym stosunku nowego ruchu związkowego do strajków. Strajk jako metoda walki powodował naruszenie funduszy związku, a tym samym godził w materialne gwarancje prestiżu zawodu. Na­ruszał też koncepcję „wspólnoty