Kategoria: Związki zawodowe na świecie

UNIWERSALNY ZWIĄZEK SPOŁECZNY

Związki zawodowe są we współczesnym świecie uniwersalnym zjawiskiem społecznym, ale w kapitalizmie charakteryzują się wielostronną różnorodnością. Dotyczy to zasad związkowych organizacji, ideologii, światopoglądu mas związkowych, a także form i środków walki o wytyczone cele. Ruch

W WIĘKSZOŚCI KRAJÓW

W większości krajów kapitalistycznych jest on jedyną masową organizacją pracowników najemnych, reprezentującą ich interesy wobec kapitału i państwa.Ruch związkowy w kapitalizmie nie doczekał się jeszcze swojej syntezy. Znane dotychczas ujęcia porównawcze w literaturze zachodniej mają

PRZYJĘTA KONCEPCJA

W związku z tym przyjęta przez nas koncepcja badań została oparta na skromnym założeniu metodologicznym: przygotowania do druku informacji o   związkach zawodowych w kilku wybranych rozwiniętych krajach kapitalistycznych.Tak więc niniejsze opracowanie obejmuje sześć krajów Zachodu:

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Oto najważniejsze cechy charakterystyczne ruchu związko­wego w tych krajach, przedstawione w niniejszej publikacji:W sferze organizacyjnej jest on ilustracją wszelkich znanych form zrzeszania się ludzi pracy w zawodowe organizacje pracownicze. Poszczególne związki stosują rozmaite zasady we-

PRAWA I WOLNOŚCI

Biorąc pod uwagę stosunek poszczególnych central związkowych do pro­blemu własności środków produkcji i do kapitalistycznego państwa, dokonali oni klasyfikacji określającej reformistyczne, rewolucyjne lub solidarystyczne oblicze głównych formacji związkowych.W sferze ustrojowej ruch związkowy wyżej wymienionych państw

SFERA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA

Te i inne prawa i wolności oraz wynikające z nich konkretne uprawnienia związkowe znajdują rozmaity wyraz w poszczególnych systemach prawnych, w poważ­nym stopniu determinujących efektywność związkowej działalności w każdym z państw kapitalistycznych.W sferze społeczno-gospodarczej badanych

KOMPLEKS RÓŻNIC

W rezultacie kompleks różnic i zbieżności, jakie występują w związkowych strukturach krajów poddanych naszym badaniom, określa cechy, a zarazem istotę współczesnego syndykalizmu, którego problemy, kierunki działalności oraz wypełniane funkcje są typowe dla całego ruchu związkowego

TOŻSAMOŚĆ ZWIĄZKOWA

Po drugie tożsamość związkowa w ruchu robotniczym zależy od inte­gracyjnej funkcji interesu ekonomicznego wśród mas związkowych i od znaczenia, jakie odgrywa on w związkowej taktyce i strategii wobec kapitału i państwa. W praktyce działalność związkowa

KAŻDE Z OPRACOWAŃ

Każde z sześciu opracowań poświęconych związkom zawodowym w wymienionych wybranych krajach kapitalistycznych składa się z dwóch podstawowych części merytorycznych. Pierwsza, mająca charakter informacyjny, zawiera genezę ruchu związkowego w da­nym (kraju, przedstawia proces związkowych przemian organiza­cyjnych

OCENA FORM

W więk­szości opracowań sporo miejsca w tej części zajmuje ocena różnych form kooperacji związków zawodowych z pracodawcami w sferze stosunków produkcji oraz zarządzania środkami produkcji.W poszczególnych przypadkach zostały także przedstawione formy i sposoby wpływania związków