Kategoria: Wstęp do informatyki

EKSPLOATOWANE SYSTEMY

Eksploatowane dla, różnych użytkowników, systemy informatyczne różnią się takżej. zakresem merytorycznym i. trybem przetwarzania. Z punktu widzenia zakresu, wyróżnia się systemy cząstkowe (jedno- lub „wielodziedzinowe) oraz systemy kompleksowe. Mogą być one realizowane -w trybie ewidencyjnym,

ORGANIZACJA SYSTEMÓW

Należy jednak zwrócić uwagę, że organizacja takich systemów wymaga dysponowania stosowną technologią: możliwością gromadzenia i opero­wania w czasie rzeczywistym dużymi zbiorami danych, dialogowego dostępu do tych danych, aktualizacji danych nadążającej za przebiegiem procesu produkcyjnego.  Uzyskanie

CECHY EPOKI

Po przeanalizowaniu charakterystycznych cech epoki zwanej przez nas „ośrodkową”, przejdziemy do hasłowego przedstawienia epoki „per­sonalnej”. Epoka ta wiąże się z pojawieniem się na rynku sprzętu mi­krokomputerowego. , Można tu zaobserwować całkowicie odmienną ten­dencję w podejściu

PROGRAMY NARZĘDZIOWE

Programy narzędziowe dla użytkowników są ukierunkowywane nie na dziedzinę zastosowań, lecz na rozwiązanie określonego problemu funkcjonalnego (np. edycji tekstu, obliczeń, rysowania wykresów, organizacji kartoteki). Dla wielu,zwłaszcza mniejszych przedsięwzięć gospodarczych, sprzęt mikrokompu­terowy jest dostatecznie funkcjonalnym narzędziem

RYNEK PRODUKTÓW INFORMATYCZNYCH

Informatyka dla współczesnej gospodarki jest niewątpliwie jednym z podstawowych instrumentów usprawniania szeroko rozumianych proce­sów ekonomicznych. Procesy te, mając różną naturę i rozmaity zasięg od­działywania* składają się w praktyce z jednostkowych (indywidualnych) przedsięwzięć ekonomicznych. Komputeryzacja tych

ODWRÓCONA PERSPEKTYWA

Możemy również „odwrócić perspektywę”, uznając, że działalność praktyczna do­wolnego obiektu gospodarującego (np. przedsiębiorstwa), to nic innego jak ciąg rutynowych mikroprzedsięwzięć ekonomicznych, oczekujących wsparcia komputerowego w swej ^warstwie zasileniowej (zwanej opera­cyjno-wytwórczą),; a także informacyjnej .(zwanej również

DOMINACJA KONCEPCJI

W pierwszym dominuje koncepcja, zgodnie , z którą struktura i funkcje tworzonego systemu in­formacyjnego muszą być ściśle, podporządkowane wymogom systemu zarządzania, wyrażanym żądaniami decydentów w obiekcie gospodarczym. Drugi model natomiast wywodzi się z założenia, że

OSTATECZNY MODEL

Ostatecznie więc w modelu komputeryzacji przedsięwzięć go­spodarczych mamy do czynienia z następującym -uporządkowaniem przyczynowo-skutkowym: określone przedsięwzięcie ekonomiczne Wywo­łuje określoną potrzebę informacyjną, którą zaspokaja określony produkt informatyczny.Z uwagi na trudność ścisłego, a zarazem wystarczająco uniewersalnego zdefiniowania

WĄSKIE UJĘCIE

W Wąskim ujęciu produktem informatycznym jest sam wytwór fi­zyczny, czyli materialny przedmiot dostawy realizowanej przez produ­centa na konkretne’ zamówienie przyszłego użytkownika. W szerokim ujęciu natomiast nie’tylko sam wytwór, lecz także zestaw standardo­wych usług towarzyszących. Tak więc,

WIĘKSZA KOMUNIKATYWNOŚĆ

Dla większej komunikatywności przekazu poprzestaniemy na razie na prezentacji graficznej i komentarzu słownym dotyczącym dwu skrajnie odmiennych sytuacji ekonomicznych, określanych lapidarnie mianem: rynku producenta oraz rynku konsumenta (użytkownika) produktów in­formatycznych. Rysunek 2,1, zatytułowany ogólnie „Schemat ewolucji