Kategoria: Wstęp do informatyki

INFORMATYKA W GOSPODARCE

Pierwsze komputery były opracowane i użytkowane głównie jako szybkie liczydła. Niebawem jednak oikazało się, że dużo większe usługi mogą one oddać społeczeństwu, usprawniając procesy przetwarzaniowe związane z gospodarowaniem. Odnosi się’to zarówno do skali mikro, czyli

KOMPUTERYZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH

Aktualnie cały sprzęt komputerowy tej klasy określany jest mianem dużych komputerów jako prżeciwstawienie sprzętu mini- i mi­krokomputerowego. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że określenie „duże komputery” ma znaczenie umowne i odnosi się bardziej do gaba­rytów i

RÓŻNORODNOŚĆ DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW

Różnorodność dostępnych środków technicznych, związana ze współ­istnieniem w rzeczywistości gospodarczej nie tylko wielu typów kompu­terów, lecz także sprzętu różnych klas technologicznych, szeroka gama przedsięwzięć gospodarczych, które są lub mogą być komputeryzowane i wreszcie dysponowanie określonymi

OŚRODKI OBIEKTOWE

Jako ośrodki obiektowe, będące własnością przedsiębiorstwa, czy jakiejkolwiek instytucji; często zdarzało się, że ośrodek taki był powoły­wany przez większe przedsiębiorstwo na skutek długotrwałej współpracy z ośrodkiem typu ZETO i przygotowaniem w tym czasie systemu infor­matycznego

TENDENCJE DO STANDARYZACJI

Istniały co prawda pewne tendencje do standaryzacji struktur organiza­cyjnych, reguł ekonomicznych czy dokumentowania przetwarzanych systemów, które miały zapewnić wymienność produktów programowych szerokie upowszechnienie typowych systemów informatycznych, niestety jednak nie były to tendencje dostatecznie silne, aby

JEDYNE OŚRODKI BRANŻOWE

W zasadzie jedynie ośrodki branżowe silnie zabiegały o opracowanie systemów informatycznych o pewnej uniwersalności, nadających się do wdrożenia u wielu użytkowników (cechujących się porównywalnymi realiami procesu zarządzania).Poza eksploatacją systemów informatycznych ośrodki obliczeniowe zajmowały się przygotowaniem

PODEJŚCIE DO PROBLEMU

Tego rodzaju podejście do problemu komputeryzacji powodowało istnienie ostrej gra­nicy między użytkownikami systemu informatycznego (którymi byli pracownicy różnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa) a infor­matykami (których zadaniem było opracowanie, wdrożenie i eksploato­wanie systemu informatycznego). Granica ta występowała

NAJWIĘKSZY ZAKRES

Tradycyjnie największy zakres komputeryzowanych przedsięwzięć go­spodarczych dotyczył zawsze zarządzania przedsiębiorstwami produkcyj­nymi. W tej grupie była stosowana najczęściej idea dziedzinowego po­dejścia do komputeryzacji. Wynikała ona z faktu, że w organizacji całego procesu produkcyjnego można wyróżnić pewne

ISTOTNE ROZBIEŻNOŚCI

Jednocześnie istotne rozbieżności w mechanizmach zarządzania obo­wiązujących w różnych przedsiębiorstwach (dotyczące np. różnego ro­dzaju, szczegółowości i zakresu dokumentów źródłowych i ich obieg różnych struktur organizacyjnych, odmiennych reguł płacowych) nie pozwalają praktycznie na budowę systemów powtarzalnych, tak

DYSPONOWANE WYPOSAŻENIE

Wiązało się to z jednej strony z dysponowanym wyposażeniem ośrodków obliczeniowych (skromne ele­mentarne instalacje z małą pamięcią operacyjną, pozbawione możliwości podłączenia urządzeń końcowych), z drugiej zaś z trybem współpracy ośrodka obliczeniowego z użytkownikami. Tendencje do