AKCENTOWANA PRÓBA

TUC stanął na stanowisku, że połowa składu Rady Nadzorczej powinna być wy­bierana przez związki zawodowe, a jej członkowie reprezentujący pracown.ków powinni mieć prawo weta wobec decyzji dotyczących zasadniczych problemów przedsiębiorstwa oraz wobec kandydatur zgłaszanych do Rady Zarządzającej. Ponadto przedstawiciele pracow­ników w Radzie Nadzorczej powinni mieć zapewniony dostęp do in­formacji o działalności firmy i do członkostwa w ważniejszych ko­mitetach powoływanych przez Radę Nadzorczą .W 1975 r. — rok po objęciu rządów przez Labour Party — rząd Wilsona powołał komisję pod przewodnictwem lorda A. L. C. Bul- locka i zalecił jej opracowanie projektu demokratyzacji brytyjskiej gospodarki. Opublikowany w styczniu 1977 r. Raport Komisji Bullo- cka szeroko uwzględniał postulaty TUC, jednakże wywołał sprzeciw ze strony kół przemysłowych. Przemysłowcy przedstawili okrojony, w porównaniu z tezami raportu, program „demokracji przemysło­wej”. Szczególnie akcentował on potrzebę doskonalenia rozwiązań formalno-instytucjonalnych, zachęcał do współpracy na rzecz wzro­stu wydajności produkcji i aprobował współdecydowanie w tradycyj­nych sferach działania ruchu związkowego — przede wszystkim w sferze warunków pracy i płac .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!