ADMINISTRACJA ZWIĄZKOWA

Administracja związkowa, zwłaszcza szczebla centralnego, jest dla działaczy związkowych główną drogą awansu do najwyzszych ogniw w społecznej hierarchii, do prestiżu i władzy. Centralne kierowni­ctwo ruchu związkowego z racji swego uczestnictwa w życiu polityczym i społeczno-gospodarczym państwa burżuazyjnego zostaje poddane oddziaływaniu takich czynników, które powodują, że pod względem sposobu myślenia, bycia i postawy wobec rzeczywistości znacznie bardziej zbliża się ono do kierowniczych elit partii rządzą­cych (reformistycznej bądź burżuazyjnej) * niż do aktywu związko­wego ogniw lokalnych i szerokich mas związkowych. Uprzywilejo­wane miejsce w hierarchii społecznej oraz ścisłe powiązania z re- formistycznym kierownictwem labourzystowskim sprawiają, ze ow kierowniczy aktyw związkowy staje się nosicielem konformizmu i reformizmu w ruchu związkowym.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!